• (52) 331 27 03
 • nckswiecie@wp.pl

Oferta edukacyjna

Nasza oferta edukacyjna

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA!

O zł opłat przez cały okres trwania nauki

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS oraz inne

Licea ogólnokształcące

Jest to propozycja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Licealistom zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole, w której nauka również jest bezpłatna.

Nasze liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli szkołę zawodową.
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( piątek od 16.00 do 20.00 i sobota od 8.00 do 18.00, dwa razy w miesiącu).

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i inne.
Każdy uczeń otrzymuje legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Szkoły Policealne

Kandydatów do Szkoły Policealnej przyjmujemy na podbudowie Szkoły Średniej.
Nauka w szkole trwa dwa lata, tj. 4-semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu:

 • piątki 16.00 – 20.00
 • soboty 8.00 – 18.00

Kształcenie odbywa się w ramach jednego bloku – blok kształcenia zawodowego.

Szkoła Policealna kształci w zawodach:

 • Technik administracji
 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik usług kosmetycznych
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 1 rok

Technik Administracji

Nauczysz się między innymi:

 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji,
 • redagować pisma, sprawozdania, notatki służbowe,
 • sporządzać protokoły, regulaminy,
 • prawidłowo przyjmować, segregować i przekazywać informacje.

Technik usług kosmetycznych

Nauczysz się między innymi:

 • wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej,
 • wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej,
 • udzielać porad z zakresu kosmetyki zdobniczej.

Technik Ekonomista

Nauczysz się między innymi:

 • samodzielne wykonywać oraz współdziałać przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowaniem procesów:
  – zaopatrzenia,
  – magazynowania,
  – transportu
 • prowadzenia prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych.

Asystent osoby niepełnosprawnej – nauka trwa 1 rok

Nauczysz się między innymi:

 • udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • współtworzyć programy rehabilitacyjne,
 • świadczyć opiekę w zakresie czynności higienicznych.

Technik Informatyk

Nauczysz się między innymi:

 • projektować strony WWW,
 • składać i konfigurować sprzęt komputerowy,
 • zarządzać bazą danych,
 • testować i wdrażać nowe programy,
 • zapewnić bezpieczeństwo bazy danych firmy.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauczysz się między innymi:

 • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowywać indywidualny plan procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej,
 • sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą
 • utrzymywać sprawność i aktywizować podopiecznych do współpracy zespołem terapeutycznym.

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Nauczysz się między innymi:

 • organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, usługami detektywistycznymi, ochroną obiektów i mienia,
 • prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej,
 • analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualnego i perspektywicznego stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń,
 • prowadzić dokumentację wewnętrznej służby ochrony,
 • sporządzać plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • dokonywać analiz czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzić działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji,
 • organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.